Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΝΑΡΙΝΟΦΙΛΩΝ”

ΑΡΘΡΟ 1: Ίδρυση – Επωνυμία
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “Παγκρήτιος Όμιλος Καναρινοφίλων” με έδρα το Ηράκλειο
Κρήτης.
ΑΡΘΡΟ 2: Έμβλημα
Το έμβλημα του Σωματείου θα είναι ένα καναρίνι πάνω στον διπλό πέλεκυ της αρχαίας Κρήτης σε
αποχρώσεις του κίτρινου, κόκκινου και πράσινου. Κυκλικά θα αναγράφεται η επωνυμία του
Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 3: Σκοπός
Οι σκοποί του Σωματείου θα είναι:
α. Η διάδοση του ενδιαφέροντος για την εκτροφή, φύλαξη και διατήρηση των ωδικών πτηνών
συντροφιάς στην Περιφέρεια της Κρήτης και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα.
β. Η ενημέρωση των μελών και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου και των διαφόρων φορέων σε
θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη, φύλαξη και συντήρηση των ωδικών πτηνών, την σωστή
εκτροφή τους, και την προστασία των υπό εξαφάνιση ειδών.
γ. Η διάδοση της ευχαρίστησης για την Ορνιθολογία γενικότερα, για την μελέτη της συμπεριφοράς
των πτηνών συντροφιάς, οργανώνοντας συγκεντρώσεις επιστημονικο-πολιτιστικές. Η διοργάνωση
Εκθέσεων και Πρωταθλημάτων από τα μέλη του και από μέλη άλλων Ομίλων που επιδιώκουν
παρεμφερείς σκοπούς. Η συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις άλλων φορέων.
δ. Η επιδίωξη ίδρυσης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ.
ε. Βελτίωση των υπαρχόντων ειδών και ποικιλιών και η δημιουργία νέων.
στ. Η επιδίωξη οποιουδήποτε άλλου σχετικού με τους πιο πάνω σκοπούς.
ΑΡΘΡΟ 4: Σφραγίδα
Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική, φέρει στην περιφέρεια την επωνυμία της “ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΝΑΡΙΝΟΦΙΛΩΝ”, και στο εσωτερικό της το έμβλημα του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 5: Μέλη
Στο Σωματείο θα γίνονται δεκτά άτομα που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επιθυμούν να ασχοληθούν
με τα ωδικά πτηνά συντροφιάς, κάνοντας γραπτή αίτηση, δηλώνοντας ότι, βάσει του άρθρου 12
του Συντάγματος της Ελλάδας και των άρθρων 78-106 του Αστικού Κώδικα, όπως εκάστοτε
ισχύουν, δέχονται και σέβονται σε όλα τα μέρη του, το παρόν καταστατικό.
ΑΡΘΡΟ 6: Είσοδος νέων μελών και κατηγορίες
Οι αιτήσεις θεωρούνται δεκτές μόνον μετά την αποδοχή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε
αντίθετη περίπτωση όμως πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Οι προβλεπόμενες κατηγορίες μελών
είναι οι εξής:
α. Τακτικά μέλη, εκτροφείς, με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
β. Τακτικά μέλη, μη εκτροφείς, με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
γ. Τακτικά μέλη, ιδρυτικά μέλη άλλων περιοχών, που συμμετέχουν στον Όμιλο για λόγους
οργανωτικούς, με προοπτική δημιουργίας νέων Συλλόγων στην περιοχή κατοικίας τους, με
δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
δ. Αρωγά μέλη, που γράφονται με απόφαση του ΔΣ και συνεισφέρουν στο Σωματείο περισσότερα
από την τακτική συνδρομή, χωρίς δικαίωμα εκλέγειν ή εκλέγεσθαι.
ε. Επίτιμα μέλη, που είναι πρόσωπα ή οργανισμοί που συμβάλλουν πολύ θετικά για την
εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Ανακηρύσσονται, μετά από πρόταση του ΔΣ στη Γενική
Συνέλευση, διά βοής ή χειροκροτημάτων. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι.
στ. Δόκιμα μέλη, ήτοι τα νέα μέλη. Τα μέλη αυτά θα έχουν δικαίωμα εκλέγειν μετά την πάροδο ενός
εξαμήνου από την εγγραφή τους στο Σωματείο και εκλέγεσθαι μετά την πάροδο δύο ετών από την
εγγραφή τους στο Σωματείο.
ζ. Συνδεόμενα μέλη, που είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο (10) έτος
της ηλικίας του και επιθυμεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Σωματείου,
και του οποίου ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι εγγεγραμμένο μέλος του Σωματείου. Για την ηλικιακή
ομάδα 10-18 ετών απαιτείται και η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα. Το συνδεόμενο
ανήλικο μέλος απαλλάσσεται της ετήσιας εισφοράς και του κόστους εγγραφής μέλους και δεν έχει
δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, ενώ ο κηδεμόνας αυτού αναλαμβάνει την υποχρέωση
καταβολής για κάθε συνδεόμενο μέλος το 1/2 της ετήσιας συνδρομής.
Δεν μπορούν να είναι τακτικά μέλη του Σωματείου οι ασχολούμενοι με το εμπόριο που έχει
σχέση με τα ωδικά πτηνά. Μπορούν όμως να εγγραφούν επίτιμα ή αρωγά μέλη κατόπιν απόφασης
του ΔΣ. Τα επίτιμα και αρωγά μέλη μπορεί να είναι και εκτός Κρήτης διαμένοντα άτομα.
ΑΡΘΡΟ 7: Αριθμός μελών
Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι ενός (21).
ΑΡΘΡΟ 8: Δικαιώματα μελών και παροχή δαχτυλιδιών
Θεωρούνται μέλη κανονικά εγγεγραμμένα εκείνα που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους
εκκρεμότητες και έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους και το κόστος των δαχτυλιδιών πριν
την παραγγελία των δαχτυλιδιών και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 31/12. Αυτοί μπορούν
να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις, με δικαίωμα λόγου και ψήφου, σύμφωνα και με τις διακρίσεις
του άρθρου 6 του παρόντος.
Το Σωματείο, μέσω του ΔΣ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στα μέλη του κλειστού
τύπου δαχτυλίδια, των οποίων ο τύπος θα καθορίζεται από την παγκόσμια ομοσπονδία και θα
παραδίδονται στα μέλη σε χρόνο που θα καθορίζει η παγκόσμια ομοσπονδία.
ΑΡΘΡΟ 9: Υποχρεώσεις μελών, διαγραφή, αποβολή και αποχώρηση
Θα διαγράφονται από το Σωματείο όλα τα μέλη τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο προκαλέσουν
βλάβη, είτε ηθική είτε υλική στο Σωματείο ή θα διεγείρουν διχόνοιες και συγχύσεις μεταξύ των
μελών και θα συμπεριφέρονται με τρόπο απαράδεκτο μεταξύ τους. Εύλογα θα θεωρούνται
εκπίπτοντα τα μέλη που δεν τακτοποιούν έως 31/12 την ετήσια συνδρομή τους.
Η Αποβολή θα αποφασίζεται με μυστική ψηφοφορία του ΔΣ και θα γνωστοποιείται στην
επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να ακούσει τον ενδιαφερόμενο και να λάβει την τελική
απόφαση.
Τα αποβληθέντα μέλη δεν μπορούν να ζητήσουν την επανένταξη τους παρά μόνον μετά την
πάροδο πενταετίας από την ημερομηνία αποβολής τους. Μέλη του Συλλόγου, τα οποία έχουν
παραβεί τον Ποινικό Κώδικα ή θα παραβούν αυτόν εις το μέλλον, θα παύονται από τις
συνεταιριστικές δραστηριότητες κατά την διακριτική κρίση του ΔΣ.
Τέλος, μέλος μπορεί να αποχωρεί οικειοθελώς μετά από γνωστοποίηση της θελήσεως του με
συστημένη επιστολή προς το ΔΣ, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 10: Πόροι
Τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από οποιοδήποτε είδος και από οπουδήποτε, νομίμως
προερχόμενα, προς το Σωματείο, από τις συνδρομές των μελών και από τις εισπράξεις από τις
εκδόσεις και εκδηλώσεις του Σωματείου. Η συνεταιριστική διαχείριση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το ΔΣ θα προβαίνει στην σύνταξη του Ισολογισμού.
Ο ετήσιος Ισολογισμός πρέπει να υποβληθεί μαζί με τον προϋπολογισμό, στην κρίση και
επικύρωση της Συνέλευσης, μέσα στον μήνα Μάρτιο κάθε έτους.
Τόσο ο Προϋπολογισμός όσο και ο απολογισμός πρέπει να αναρτηθούν στον Πίνακα
ανακοινώσεων, τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν τη Συνέλευση, σε τρόπο ώστε τα μέλη να
μπορούν να τους εξετάσουν.
Με τον ετήσιο απολογισμό πρέπει να υποβάλλεται στη Συνέλευση και η περιουσιακή
Κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 11: Εγγραφή και συνδρομή
Η εγγραφή μέλους ορίζεται στο ποσόν των δέκα ευρώ (10,00 €) και η συνδρομή στο ποσόν των
σαράντα ευρώ (40,00 €), αναπροσαρμοζόμενα αιτιολογημένα από το ΔΣ.
Μέλη που γίνονται δεκτά το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα καταβάλλουν το ήμισυ της
συνδρομής.
ΑΡΘΡΟ 12: Τρόπος διενέργειας εκλογών
Οι εκλογές διεξάγονται ως εξής:
α. Η Γενική Συνέλευση ορίζει με ανοικτή ψηφοφορία τα μέλη της Τριμελούς Εφορευτικής
Επιτροπής, η οποία θα διεξάγει τις εκλογές.
β. Σε αυτήν παραδίδεται το Ταμείο και κάθε έγγραφο από το απερχόμενο ΔΣ.
γ. Ελέγχει και αποφαίνεται για το δικαίωμα των μελών στις διαδικασίες του εκλέγειν και εκλέγεσθαι,
με απαραίτητη προϋπόθεση την ταμειακή τακτοποίηση του μέλους.
δ. Διεξάγει τις εκλογές, καταμετρά τις ψήφους, συντάσσει το Πρωτόκολλο, το οποίο και παραδίδει
στον πλειοψηφίσαντα υποψήφιο.
Κάθε δύο έτη διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ, της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και των αντιπροσώπων του Σωματείου σε δευτεροβάθμια Ένωση – Ομοσπονδία, εκτός
εάν η επιλεγμένη από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ομοσπονδία ορίζει διαφορετικό χρόνο
για την εκλογή των αντιπροσώπων σε αυτή.
ΑΡΘΡΟ 13: Ψηφοφορία
Κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να αναγράφει πέντε (5) το ανώτατο όριο σταυρούς
προτίμησης και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του
Σωματείου στην Ομοσπονδία ορίζεται από το καταστατικό της επιλεγόμενης Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 14: Διοικητικό Συμβούλιο
Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη.
Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τα τακτοποιημένα ταμειακώς μέλη, που έχουν δικαίωμα εκλέγειν,
με μυστική ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Μπορούν να εκλεγούν ως μέλη, τα μέλη που αναφέρονται στα σημεία (α), (β) και (γ) του άρθρου
6 του παρόντος καταστατικού, τα οποία πρέπει να παρουσιάσουν γραπτή υποψηφιότητα
τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 15: Σύγκληση και αρμοδιότητες μελών ΔΣ
Ο πλειοψηφίσας υποψήφιος υποχρεούται να συγκαλέσει εντός 10 ημερών το εκλεγέν ΔΣ, το
οποίο συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο,
τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος.
Ο Πρόεδρος:
α. Καλεί το ΔΣ σε συνεδριάσεις και τα μέλη του Σωματείου σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το
Καταστατικό.
β. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του ΔΣ.
γ. Υπογράφει κάθε είδους έγγραφα και εντάλματα πληρωμής μαζί με τον Γενικό Γραμματέα.
δ. Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του ΔΣ στις Γενικές Συνελεύσεις.
ε. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε αρχής, νομικού ή φυσικού προσώπου, Τραπεζών κλπ,
ως και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού.
Ο Αντιπρόεδρος:
Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες του τις αρμοδιότητες όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο
Αντιπρόεδρος μαζί με τον Ταμία διαχειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου.
Ο Γενικός Γραμματέας:
α. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων.
β. Τηρεί το Αρχείο, το Μητρώο των Μελών, το βιβλίο των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και
του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλο βιβλίο που θα καθορισθεί από το ΔΣ.
γ. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα κάθε είδους έγγραφα και εντάλματα πληρωμής.
δ. Φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου.
Ο Ταμίας:
α. Ενεργεί τις εισπράξεις του Σωματείου με διπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις και τις πληρωμές
με βάσει εντάλματα πληρωμής υπογεγραμμένα.
β. Ενεργεί αναλήψεις από τυχόντα λογαριασμό του Σωματείου από οποιαδήποτε Τράπεζα κατόπιν
εξουσιοδοτήσεως του ΔΣ.
γ. Μαζί με τον Αντιπρόεδρο διαχειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου.
δ. Τηρεί όλα τα υπό του Νόμου ή του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα βιβλία, ευθυνόμενος
προσωπικά για την διαχείρηση τους.
Το ΔΣ υποχρεούται, για την ομαλή λειτουργία του Σωματείου, να τηρεί ενεργό τραπεζικό
λογαριασμό σε αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα της ημεδαπής.
Το ΔΣ κατά πλειοψηφία αναθέτει δραστηριότητες σε μέλη του ή μέλη του Σωματείου για την
καλύτερη λειτουργία του.
ΑΡΘΡΟ 16: Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων ΔΣ
Το Διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά τον μήνα, και έκτακτα
όταν συγκαλείται για τον σκοπό αυτό από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να
συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ όταν του το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του.
Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν τέσσερα τουλάχιστον μέλη του είναι παρόντα.
Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών κατά την
συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Ο Σύμβουλος, ο οποίος απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θα
θεωρείται εκπίπτων και θα αντικαθίσταται στο ΔΣ με τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο.
ΑΡΘΡΟ 17: Θητεία
Η θητεία του ΔΣ και των άλλων οργάνων του Σωματείου είναι διετής (2 έτη), με τις διακρίσεις
που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.
Τα μέλη του ΔΣ που αποχωρούν για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες.
Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, οι θέσεις παραμένουν κενές μέχρι την επόμενη ετήσια Γενική
Συνέλευση, εκτός αν αποχωρήσουν πάνω από τρία μέλη, οπότε συγκαλείται Έκτακτη Γενική
Συνέλευση για εκλογή αναπληρωματικών μελών των οποίων η θητεία θα λήξει μαζί με την θητεία
των υπολοίπων μελών του ΔΣ.
ΑΡΘΡΟ 18: Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται ετήσια, και όχι μετά την 31η Μαρτίου, από τον Πρόεδρο του ΔΣ
με πρόσκληση προς τα μέλη του προ 10 ημερών.
Στη Συνέλευση μπορούν να παρευρίσκονται όλα τα μέλη ανεξαιρέτως, με δικαίωμα όμως λόγου
και ψήφου μόνον εκείνων τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει. Οι Συνελεύσεις θεωρούνται έγκυρες:
α. Σε πρώτη σύγκλιση όσων παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται με εξουσιοδοτήσεις από άλλα
μέλη, το ήμισυ συν ένα των ταμειακώς εντάξει.
β. Στη δεύτερη σύγκλιση, χωρίς να γίνει νέα πρόσκληση την αυτή ημέρα και ώρα της αμέσως
ερχόμενης εβδομάδας, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρευρισκομένων ή
εκπροσωπουμένων μελών.
Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων, πλην των διαδικασιών για εκλογή οργάνων, λαμβάνονται με
απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προεδρεύοντος.
Η ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει:

 1. Έκθεση Πεπραγμένων του ΔΣ.
 2. Ταμειακή Έκθεση και Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Τις εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ που θα γίνονται ανά διετία.
 4. Οποιοδήποτε θέμα τεθεί στην Ημερήσια Διάταξη με απόφαση του ΔΣ ή με αίτηση πέντε (5)
  τουλάχιστον μελών του Σωματείου προς το ΔΣ επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την
  Συνέλευση.
  ΑΡΘΡΟ 19: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
  Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ΔΣ μετά από απόφασή του ή μετά από αίτηση
  του 1/3 τουλάχιστον των μελών, υπογεγραμμένη και αιτιολογημένη. Στην τελευταία περίπτωση το
  ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Ε.Γ.Σ. το αργότερο σε 15 ημέρες από της υποβολής της
  αιτήσεως (ημερομηνία Ταχυδρομείου).
  Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται με θέμα ημερήσιας διάταξης την τροποποίηση του
  παρόντος καταστατικού ή την διάλυση του Σωματείου, για να είναι έγκυρη πρέπει να παρίστανται
  τα μισά τουλάχιστον μέλη και επιπλέον απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
  ΑΡΘΡΟ 20: Εξελεγκτική Επιτροπή
  Το Σωματείο προβλέπει την ύπαρξη Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, συν δύο αναπληρωματικά, εκλεγόμενα από
  τη Συνέλευση μεταξύ των μελών των ταμειακώς εντάξει, κάθε δύο έτη και μαζί με τις εκλογές για
  την ανάδειξη του ΔΣ.
  Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής ελέγχουν την διαχείριση του Σωματείου, σε αντιστοιχία του
  απολογισμού με τα βιβλία και τις αποδείξεις και συντάσσουν την ετήσια Έκθεσή τους.
  ΑΡΘΡΟ 21: Τροποποίηση καταστατικού
  Η ενδεχόμενη προσθήκη νέων άρθρων ή η αναθεώρηση του παρόντος Καταστατικού θα
  πραγματοποιείται όπως προβλέπουν τα προηγούμενα άρθρα.
  ΑΡΘΡΟ 22: Διάλυση Σωματείου
  Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, όπως προβλέπει το παρόν Καταστατικό, η περιουσία
  του θα διατεθεί σε επίσημους τοπικούς Συλλόγους που ασχολούνται με την προστασία, εκτροφή
  και διαφύλαξη της τοπικής πανίδας ή χλωρίδας.
  ΑΡΘΡΟ 23: Δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα
  Όλα τα μέλη του Σωματείου δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα του Σωματείου,
  οποτεδήποτε το ζητήσουν.
  ΑΡΘΡΟ 24: Ηλεκτρονική σελίδα
  Το Σωματείο διαθέτει ηλεκτρονική σελίδα υπό το URL www.poc.gr . Η κατάργησή της μπορεί να
  γίνει μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
  ΑΡΘΡΟ 25: Γενική διάταξη
  Για όλα αυτά που δεν έχουν προβλεφθεί στο παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου
  περί Νομικών Προσώπων.
  ΑΡΘΡΟ 26: Τελική διάταξη
  Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από είκοσι έξη (26) άρθρα και διαβάστηκε, εγκρίθηκε,
  ψηφίστηκε και επικυρώθηκε κατά την συνεδρίαση των μελών του και υπογράφτηκε απ’ αυτά.